Padi penale kundër Valter Memishajt, zyrtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë Qendra për Edukim dhe Përparim (QEP), me seli në Prishtinë, ka ngritur padi penale kundër zyrtarit të Akademisë për Studime Albanologjike në Shqipëri, z. Valter Memisha, për shpifje dhe informacione të rreme, që cenojnë nderin dhe dinjitetin e këtij institucioni.
Konflikte gjuhësore gjatë përdorimit të varieteteve në terminologjinë kompjuterikeTermi ideologjia gjuhësore në kuptim më të gjerë ka të bëjë me një sistem të besimeve të përbashkëta për vlerat e varieteteve të ndryshme gjuhësore.
Disa këshilla të thjeshta gjuhësoreKur fjalët janë shqip, por gjuha nuk është shqip! Më poshtë janë paraqitur një numër shembujsh me trajta dhe ndërtime që nuk janë në pajtim me normën letrare dhe me natyrën e gjuhës shqipe në përgjithësi. Këta shembuj janë nxjerrë nga vëzhgimet kryesisht në gjuhën e shkruar e të folur, sidomos në Kosovë.
Këshilli Kombëtar Shkencor i projektit “Gjuha shqipe dhe kompjuteri”Qendra për Edukim dhe Përparim ka marrë përsipër përgatitjen e disa softuerëve, të cilët do të shërbejnë për të përmirësuar ndjeshëm gjendjen e përdorimit të gjuhës shqipe
Forma paralele të së pakryerës së foljes ‘them’Folja e parregullt them bën pjesë në grupin e foljeve atematike të indoeuropianishtes në gjuhën shqipe, krahas foljeve jam dhe kam. Buzuku dhe autorë të tjerë të vjetër përdorin formën me zanoren -o- të shqipes së përbashkët thom, por krahas saj, në vazhdimësi janë përdorur format them në dialektin e Jugut dhe tham në dialektin e Veriut.
Shqipja e përdorur në rrjete sociale, rasti i Facebook-utGjuha e përdorur në Facebook dhe në përgjithësi në internet shfaq elemente që janë të ngjashme si me gjuhën e folur, dhe me atë të shkruar, por më shumë vihet re prirja për të ndjekur modelin e gjuhës së folur.
Gjuha standarde shqipe dhe dialektet e shqipes sotA mund t’i caktohen kufij hapësinorë gjuhës?