Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Shkrimori 1.0
Korrektori 1.0
Lexuesi 1.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Sinonimia 1.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Korpusi i shqipes 1.0 për Ueb

Sintaksori 1.0 për MS Office

Është pjesë e softuerit Kulla e shqipes 2.0, pra, nëse e ke instaluar apo nëse e instalon Kullën e shqipes 2.0, në kompjuterin tënd instalohet edhe Sintaksori 1.0 për MS Office

Sintaksori 1.0 për MS Office është softuer që ndihmon shkrimin e drejtë të shqipes nga ana drejtshkrimore dhe morfosintaksore. Pos korrigjimit në rrafshin morfologjik dhe sintaksor, ky softuer ndihmon edhe në përvetësimin e normësisë gramatikore. Korrigjuesi sintaksor do të korrigjojë përdorimin gabim të foljeve në kohë e mënyra të ndryshme, përdorimin gabim të mbiemrave dhe ndajfoljeve, do të ndihmojë përshtatjen e gjinisë dhe të numrit të emrave, përdorimin gabim të përemrave sidomos të përemrit pronor, të trajtave të shkurtra, të nyjave, të parafjalëve e deri te shenjat e pikësimit sa herë që kjo është e mundur teknikisht sipas rregullave të programimit.

Një tjetër kategori e gabimeve që mund të përmirësojë softueri është përdorimi i ndajfoljeve dhe i mbiemrave të formuar prej tyre në vend të njëra-tjetrës: rrugë e drejtë dhe jo rrugë *e drejt, por eci drejt; pallat i lartë dhe jo pallat *i lart, por ngjitem lart etj.

Sintaksori 1.0”, në bazë të rregullave do të ndihmojë në përshtatjen si duhet në gjini të fjalëve përcaktuese me emrat që ato përcaktojnë: këto elemente dhe këta elementë; elemente të reja dhe elementë të rinj etj.

Po kështu bëhet dhe përshtatja e duhur në numër e fjalëve përcaktuese me emrat që ata përcaktojnë: djalë shembullor, por djem shembullorë.

Korrigjuesi sintaksor / morfologjik në gjuhën shqipe (Grammar) është një softuer shumë i përparuar që verifikon një tekst të shkruar dhe në varësi të cilësisë së shkrimit:

  • vë në dukje pasaktësitë e tij të zakonshme sintaksore,
  • në disa raste ofron sugjerime për korrigjimin e këtyre gabimeve, dhe
  • në raste të tjera thjesht sinjalizon përdoruesin se në tekst ka gabime dhe ato duhen korrigjuar.

Për këtë softuer jemi duke shfrytëzuar korpusin tonë të fjalëve të gjuhës shqipe me të gjitha veçoritë morfosintaksore, me të gjitha trajtat e mundshme që merr secila fjalë, në varësi të pjesës së ligjëratës së cilës i përket. 

Ky softuer jo vetëm që ndihmon në korrigjimin e gabimeve, pra në shkrimin si duhet të një teksti, por nëpërmjet varianteve që sugjeron, në mënyrë të tërthortë ndihmon dhe në përvetësimin e ndërtimeve të drejta sintaksore të gjuhës shqipe.

Këtë softuer mund ta hasni me këta emra: “Sintaksori 1.0”, “Sintaksori 1.0 për MS Office”, “Softueri për sintaksën” etj.

Të drejtat autoriale – Copyright (c) 

Ky softuer është zhvilluar nga Albasoft dhe Qendra për Edukim dhe Përparim, me seli në Prishtinë, dhe Albatag, me seli në Tiranë. Ne jemi 100% pronarë të këtij softueri!

Po ashtu, të gjitha të drejtat e tjera janë të rezervuara nga këto subjekte: ato që konsiderohen shpikje; rezultatet e punës hulumtuese; sekretet tregtare; dokumentet teknike; materialet gjuhësore; kodi burimor; të dhënat financiare, afariste, shkencore, teknike, ekonomike apo inxhinierike, duke përfshirë planet, formulat, dizajnet, prototipat, metodat, teknikat, proceset, procedurat, programet, kodet e çdo të dhënë tjetër. 

Përveç të drejtave që lejohen nga ne për përdorimin e softuerit, në përputhje me rregullat e përshkruara në “Kushtet e përdorimit”, askush nuk mund ta përdorë këtë softuer në asnjë mënyrë të njohur sot dhe në asnjë mënyrë tjetër që mund të shpiket në të ardhmen. 

Shumica e softuerëve tanë janë rezultat i projektit “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” me synimin e qartë “Një komb, një gjuhë, një standard”.