Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Shkrimori 1.0
Korrektori 1.0
Lexuesi 1.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Office
Sintaksori 1.0 për MS Office
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Sinonimia 1.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Korpusi i shqipes 1.0 për Ueb

Fillestarja digjitale e shqipes 1.0

Është pjesë e softuerit Kulla e shqipes 2.0, pra, nëse e ke instaluar apo nëse e instalon Kullën e shqipes 2.0, në kompjuterin tënd instalohet edhe Fillestarja digjitale e shqipes 1.0

Fillestarja digjitale 1.0 është një softuer mësimor-argëtues për fëmijë. 

Fëmija juaj përveçse mëson, edhe zbavitet, ndërthurje kjo tashmë e dëshmuar për nxënie efektive, shto këtu edhe digjitalizimin e tërësishëm të procesit mësimor që e bën edhe më tërheqës për përdoruesit e rinj. 

Fëmija juaj në çdo kohë mund ta përdorë Fillestaren digjitale qoftë në kompjuter, tablet apo telefon të mençur. 

Është pjesë e paketës softuerike Kullës së shqipes 2.0. Pra, nëse e e instalon Kullën e shqipes 2.0 në kompjuterin tënd me MS Windows, instalohet edhe ky softuer. 

Për të përdorur këtë softuer, kliko butonin “Regjistrohu” lart djathtas ose butonin “Lidhu” nëse je regjistruar më herët.

Përdorimi i pajisjeve teknologjike në funksion të nxënies së dijes, testimit e argëtimit përmes lojërave është qasje që synohet të arrihet për fëmijët e moshës 5-10 vjeç. Edukimi teknologjik drejt platformave të tilla synon orientimin e duhur për fëmijën dhe largim nga programet e papërshtatshme e me karakter krejt të kundërt. 

Qëllimi ynë përmes këtij softueri është të mësuarit e gjuhës shqipe, të shkrimit e leximit, dhe të mësuarit e përdorimit të kompjuterit, përkatësisht punës me njësitë e tij themelore, siç janë lëvizjet e miut, shkrimi me tastierë, që për fëmijën nuk paraqet vështirësi të mësimit sidomos kur mësohet përmes lojërave.

Pas qasjes në softuer, secili fëmijë ka mundësi që të ndërtojë profilin e vet. Ai zgjedh personazhin e ilustruar, i vë emrin dhe nis lundrimin për në botën e moduleve të Fillestares. 

Aktivitetet mësimore në këtë softuer përmblidhen në një strukturë prej nëntë modulesh. Ndarja në module ka qenë e domosdoshme, në mënyrë që fëmijëve t’u mundësohet qasje më e shpejtë në fushat me më shumë interes për ta. Në varësi nga tema që shtjellojnë, modulet përmbajnë edhe nënmodule, që nënkuptojnë zgjerim informacioni dhe mundësi për përzgjedhje të aktiviteteve të radhës. Qasja në to është shumë e thjeshtë dhe është paraparë që fëmija t’i zotërojë fare lehtë.

Modulet përmbajnë: aktivitete gjuhësore e matematikore, me ilustrime, ‘kuize’, detyra dhe lojëra; si dhe dije nga arti e muzika, shtazët e bimët, sportet e profesionet, transporti e planetët, që të gjitha të ilustruara. Mes të tjerave, brenda Fillestares ka informacione edhe për vendin tonë, kulturën materiale, shtrirjen e qyteteve, kryeqytetin etj.

Platforma ka edhe një modul me përmbajte letrare për lexuesit e vegjël me disa tregime, fabula e gjëegjëza, por synohet që në të ardhmen moduli të pasurohet edhe me gjini të tjera letrare. 

Së fundi, lojërat, si pjesa më e dashur për çdo fëmijë, përpos karakterit argëtues, në të njëjtën kohë përforcojnë njohuritë e marra, rrisin kreativitetin dhe zhvillojnë kujtesën e fëmijës. Mësimnxënia është e frytshme sidomos kur kombinohet mësimi me aktivitete dhe pikërisht ky është qëllimi ynë: dije, shkathtësi dhe argëtim përmes “Fillestares digjitale”.

Në klasën e parë të shkollës fillore gjuha shqipe fillon të mësohet në mënyrë sistematike përmes të ushtruarit për lexim-shkrimin fillestar. Nxënësit ushtrohen ta lexojnë dhe ta shkruajnë gjuhën shqipe përmes nyjëtimit (shqiptimit) dhe bashkimit të tingujve e shkronjave të saj në rrokje e fjalë dhe bashkimit të fjalëve në fjali të thjeshta, por të kuptimshme, nëpërmjet leximit të historive (rrëfimeve, copëzave, tregimeve) dhe materialeve të tjera të shkruara, të përgatitura për nxënësit në tekstet shkollore, si dhe në botime të tjera ndihmëse.

Kështu, mësimi i gjuhës shqipe për fëmijë shoqërohet me përparime të mëdha, të cilat lidhen me pasurimin e shprehive komunikuese të gjuhës së folur, të shkruar dhe të lexuar. Mësimi i gjuhës shqipe përmes këtij softueri shoqërohet me përdorimin e formave të larmishme të të mësuarit të lexim-shkrimit, të cila lehtësojnë procesin e përvetësimit të shprehive të nxënësve për të lexuar dhe për të shkruar.

Synohet që të formohen nxënës të aftë si folës, lexues dhe shkrues të gjuhës shqipe, në nivelin e përshtatshëm për moshën e tyre.

Të drejtat autoriale – Copyright (c) 

Ky softuer është zhvilluar nga Albasoft dhe Qendra për Edukim dhe Përparim, me seli në Prishtinë, dhe Albatag, me seli në Tiranë. Ne jemi 100% pronarë të këtij softueri!

Po ashtu, të gjitha të drejtat e tjera janë të rezervuara nga këto subjekte: ato që konsiderohen shpikje; rezultatet e punës hulumtuese; sekretet tregtare; dokumentet teknike; materialet gjuhësore; kodi burimor; të dhënat financiare, afariste, shkencore, teknike, ekonomike apo inxhinierike, duke përfshirë planet, formulat, dizajnet, prototipat, metodat, teknikat, proceset, procedurat, programet, kodet e çdo të dhënë tjetër. 

Përveç të drejtave që lejohen nga ne për përdorimin e softuerit, në përputhje me rregullat e përshkruara në “Kushtet e përdorimit”, askush nuk mund ta përdorë këtë softuer në asnjë mënyrë të njohur sot dhe në asnjë mënyrë tjetër që mund të shpiket në të ardhmen. 

Shumica e softuerëve tanë janë rezultat i projektit “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” me synimin e qartë “Një komb, një gjuhë, një standard”.