Shkrimori 1.0

Shkrimori 1.0 është softueri më i ri për gjuhën shqipe, një aplikacion që ka të bëjë me shkrimin, që i përket shkrimit; që mundëson zbatimin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe.

Lexuesi 1.0

Lexuesi 1.0 është një aplikacion që mundëson konvertimin e tekstit në zë

Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0

Softueri përmban fjalët e gjuhës shqipe me kuptimet përkatëse dhe shpjegimet për secilin kuptim.

Korrektori 1.0

Korrektori 1.0 është i programuar për të vëzhguar dhe për të identifikuar gabimet drejtshkrimore

Morfologjia digjitale e shqipes 2.0

Programi përmban fjalësin e gjuhës shqipe të zbërthyer në të gjitha trajtat dhe format me të cilat dalin këto fjalë.

Drejtshkrimori 3.0

Integrohet dhe është në pajtueshmëri me MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 36.

Sintaksori 1.0

Sintaksori 1.0 është softuer që ndihmon shkrimin e drejtë të shqipes nga ana drejtshkrimore dhe morfosintaksore.

Sinonimia 1.0

Sinonimia 1.0 do të funksionojë njëlloj si ai në gjuhën angleze, pra, kur shkruesi i një teksti shqip të shkruajë një fjalë në MS Word, MS Outlook etj.

Autokorrektori 2.0

Autokorrektori i gjuhës shqipe është pjesë e paketës Kulla e shqipes 3.0. Në gjuhën angleze zakonisht njihet si “AutoCorrect in MS Word”.

Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office

Secila gjuhë i ka rregullat e veta të ndarjes së fjalëve në rrokje në fund të rreshtit, sipas drejtshkrimit të asaj gjuhe.

Abetarja digjitale e shqipes 1.0

Abetarja digjitale 1.0, mundëson të mësuarit digjital që është faktor kyç pse sot shkollimi i fëmijëve po nis shumë më herët në ambientin shtëpiak.

Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows

Tastiera digjitale mund të instalohet për më pak se dy minuta dhe funksionon në çdo aplikacion në kompjuterin tend.

Fillestarja digjitale e shqipes 1.0

Fëmija juaj në çdo kohë mund ta përdorë Fillestaren digjitale qoftë në kompjuter, tablet apo telefon të mençur.

Testo shqipen tënde 1.0

Testo shqipen tënde 1.0 është softuer për testimin e njohurive dhe dijes mbi gjuhën shqipe. Softueri përmban mbi 10,000 pyetje nga fusha të ndryshme të gjuhës.

Mëso shqip 1.0

Ky ueb aplikacion përmban mbi 3,000 artikuj nga fusha të ndryshme të gjuhës të sistemuara për mësim të lehtë.

Korpusi i shqipes 1.0

Sistemi i analizës morfologjike të korpusit zhvillohet nga kompania Albasoft në Prishtinë në bashkëpunim me kompaninë Albatag në Tiranë.