Shkrimori 1.0
Fjalori i madh i gjuhës shqipe 2.0
Korrektori 1.0
Morfologjia digjitale e shqipes 2.0
Lexuesi 1.0
Drejtshkrimori 3.0 për MS Word dhe MS Outlook
Sintaksori 1.0 për MS Office
Sinonimia 1.0 për MS Office
Autokorrektori 2.0 për MS Office
Ndarësi i fjalëve në rrokje 2.0 për MS Office
Abetarja digjitale e shqipes 1.0
Tastiera digjitale e shqipes 3.0 për MS Windows
Fillestarja digjitale e shqipes 1.0
Testo shqipen tënde 1.0 për Ueb
Mëso shqip 1.0 për Ueb
Korpusi i shqipes 1.0 për Ueb