Lidhu
Harrova fjalëkalimin
Ndrysho fjalëkalimin
Regjistrimi
Licenca - Kulla

Ky softuer është pronë e Qendrës për Edukim dhe Përparim

KULLA E SHQIPES (aplikacion uebi)

Kontratë për licencim

midis

Qeverisë së Kosovës

dhe

Qendrës për Edukim dhe Përparim

Lexoni me kujdes kontratën vijuese për licencim. Nëse klikoni në butonin "Pajtohem me licencën" ose në ndonjë mënyrë tjetër bëni instalimin, shkarkimin ose përdorimin e këtij softueri, ju jepni pëlqimin tuaj të lidhni dhe të bëheni palë të kësaj kontrate.

Nëse nuk pajtoheni me të gjitha kushtet e kësaj kontrate, klikoni në butonin "Anulo" dhe, nëse është e mundur, kthejeni softuerin në vendin ku e keni marrë.

LICENCA E PËRDORIMIT për këtë softuer (SaaS) nënkupton të drejtën e përdorimit të pakufizuar në aspektin kohor dhe hapësinor të këtij softueri nga:

- Secili banor i Kosovës brenda dhe jashtë vendit.

- Banorët me dy nënshtetësi nëse kanë njërën nënshtetësi të Kosovës.

- Të gjitha institucionet e Kosovës, qeveritare dhe jo qeveritare brenda dhe jashtë vendit.

- Ndërmarrjet private dhe publike të Kosovës, si dhe mediet kosovare.


Në Licencën qe blenë Qeveria e Kosovës NUK PËRFSHIHEN:

- Banorët e shteteve tjera qofshin në Kosovë apo jashtë saj.

- Organizatat ndërkombëtare në Kosovë apo jashtë saj.

- Asnjë person fizik apo juridik që nuk është shtetas i Kosovës.

QEP-i mund të përcjell, teknikisht dhe juridikisht, përdorimin e cilitdo softuer të kësaj pakoje softuerike nga shfrytëzuesi i fundit i licencuar. Kur është e mundur mund të bëjë përditësime automatike, (Automatic Update) të aktivizojë ose çaktivizojë softuerët ose të ndërpresë përdorimin efektiv të softuerëve në mënyrë të kundërligjshme.

Mos i shkelni Kushtet e përdorimit të përgjithshëm të këtij Ueb Aplikacioni.

Ky aplikacion uebi (SaaS) është prone e Qendrës për Edukim dhe Përparim.

Ky aplikacioni uebi, softueri (SaaS) në vijim i quajtur ("Shërbimi") sigurohet nga Qendra për Edukim dhe Përparim ose partneri Albasoft ("Company") ose ai që ne e caktojmë në licencë.

Kushtet e mëposhtme të përdorimit janë kushte të një marrëveshjeje ligjore midis jush dhe QEP-it apo Albasoft. Duke përdorur faqen tonë, duke hyrë ose duke kërkuar në këtë faqe në internet, ju po e pranoni që keni lexuar, kuptuar dhe jeni pajtuar me këto terma. Ju gjithashtu pranoni të pajtoheni me të gjitha ligjet dhe rregulloret e duhura.

Këto kushte të përdorimit janë subjekt i ndryshimeve dhe riformulimeve, për shfrytëzuesit e fundit, numri i tyre është i përcaktuar me lartë nga QEP dhe AK. QEP rezervon të drejtën të modifikojë kushtet e mëposhtme të përdorimit dhe çdo informacion tjetër në këtë faqe interneti, në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

Shërbimet janë pronë e Qendrës për Edukim dhe Përparim. Ju pranoni që Shërbimet, të cilat përfshijnë të gjithë programin kompjuterik dhe dokumentacionin, përmbajnë material të mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe pronë tjetër intelektuale. Ato mbrohen nga e drejta e autorit dhe sekreti tregtar, dhe mund të arrihen ose përdoren vetëm siç parashikohet në mënyrë të qartë në këtë Marrëveshje.

Shërbimet ofrohen mbi bazën "siç është" dhe përdoren nga Përdoruesi ekskluzivisht me rrezikun e tij / saj. Duke përdorur çdo pjesë të shërbimit, e cila përfshin cilindo dhe të gjitha shërbimet e ofruara, ju po pranoni Kushtet e Përdorimit ("termat") të ofruara nga ne. Përdorimi i Shërbimit konfirmon pranimin tuaj të këtyre kushteve. Nëse nuk pajtoheni me këto terma për ndonjë arsye, ju si përdorues i fundit, kërkohet të mos përdorni këtë softuerë.

Përdoruesi / klienti i QEP do të njihet si "ju". Softueri menaxhohet dhe ofrohet nga QEP apo Albasoft ose organizata tjetër e caktuar nga QEP.

Softueri, kjo faqe interneti, informacioni dhe të gjithë përmbajtjen në këtë faqe interneti nuk duhet të riprodhohen, ribotohen, ribotohen, shpërndahen, transmetohen, kopjohen, ngarkohen ose përdoren për çdo punë plagjiaturë pa lejen paraprake dhe me shkrim të Qendrës për Edukim dhe Përparim, Kompanisë Albasoft ose organizatës tjetër që e cakton QEP.

Asnjë nga përmbajtjet në këtë uebfaqe nuk mund të pasqyrohet në një uebfaqe tjetër ose në ndonjë media tjetër.

Ju mund të shpërndani përmbajtje specifike të kësaj faqe dhe të hidhni në rrjetet sociale, vetëm me mjete të integruara nga ne, në faqen tonë të internetit, si Facebook Like, Linkedin Share, Twiter dhe Google+.

Ju e kuptoni dhe jeni dakord që Shërbimi mund të përbëhet nga disa komunikime nga ne, duke përfshirë por jo të kufizuar në njoftimet e shërbimit, mesazhet administrative, dhe nuk do të mund të vendosni për pranimin e tyre.

Për përdorim të suksesshëm të këtij softueri është e zakonshme të përdoret sistemi i ashtuquajtur “Login”, pra, përmes një e-maili dhe të dhënave tjera.

Informacioni i identifikimit - llogarisë

Për të fituar qasje në softuer dhe për të krijuar një llogari për përdoruesin, do t'ju kërkohet të regjistroni një llogari të përdorimit dhe fjalëkalimin. Llogaria e hyrjes dhe fjalëkalimi mund të përdoren vetëm nga ju. Ju do të jeni përgjegjës dhe përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë tuaj të qasjes dhe për mbajtjen e sigurt të fjalëkalimit tuaj.

Ju pranoni që të drejtat e QEP janë në pronësi të QEP dhe janë të pakontestueshme si dhe që QEP mund për ndonjë arsye, ose pa asnjë arsye, në diskrecionin e tij të vetëm dhe pa ndonjë njoftim ose përgjegjësi ndaj jush ose ndonjë palë të tretë, menjëherë të mbyll ose pezulloj llogarinë tuaj dhe heq çdo përmbajtje që lidhet me llogarinë dhe emrin e përdoruesit.

Ju pranoni që ju do të përdorni Shërbimet vetëm nëse jeni një person mbi 14 vjeç ose keni leje nga prindi, mësimdhënësi, apo kujdestari i juaj. Pra, nëse jeni nën moshën 14 vjeç, duhet të keni pëlqimin e prindërve për t'u regjistruar. Ju pranoni të furnizoni QEP-in me një emër të vërtetë, adresë postare dhe numër telefoni dhe adresë E-mail, dhe ju keni një përgjegjësi të vazhdueshme për t'i mbajtur këto informacione aktuale.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe llogarisë tuaj dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën fjalëkalimin ose llogarinë tuaj. QEP-i apo Albasofti nuk mund dhe nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që vjen nga mosrespektimi juaj i këtij neni.

Politika e privatësisë

Ju keni lexuar, kuptuar dhe dakorduar me të gjitha termat dhe kushtet e përmendura në politikën tonë të privatësisë.

Dëmshpërblim

Qendra për Edukim dhe Përparim, filialet dhe bashkëpunëtorët e tij do të mbahen të padëmtuar dhe nuk mund të kërkohet dëmshpërblim nga ne, për asnjë gjykim, pretendim, shpenzim, kosto ose ndonjë humbje tjetër në lidhje me përdorimin tuaj të këtij softueri ose ndonjë shërbim në këtë faqe interneti. Kjo përfshin pa kufizimin e si më sipër, çdo veprim që mund të ndërmerrni.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rast, QEp nuk do të jetë përgjegjës ndaj asnjë pale për çdo dëmtim të veçantë, incidental, të drejtpërdrejtë, indirekt ose pasojë të çfarëdo lloji qoftë të lidhur ose që rrjedhin nga kjo faqe në internet, nga çdo përdorim i kësaj faqe interneti. Kjo do të përfshijë, pa kufizime, ndërprerje të biznesit, kursime të humbura, fitime, programe ose ndonjë lloj tjetër të të dhënave.

QEP dhe kjo faqe në internet dhe të gjitha informacionet në këtë faqe janë dhënë pa asnjë përfaqësim ose garanci, të shprehur ose të nënkuptuar të çdo lloji. Kjo gjithashtu përfshin, por nuk kufizohet vetëm në garancitë e mos shkeljes, tregtimit ose për ndonjë qëllim të specifikuar. Nuk ka asnjë garanci të shprehur ose të nënkuptuar në lidhje me përmbajtjen e palëve të treta. Nuk ka gjithashtu asnjë garanci që kjo faqe e internetit të jetë e lirë nga viruset e kompjuterit

QEP-i nuk është përgjegjës për asnjë aspekt për softuerët, faqet, linqet e palëve të treta.

Sjellja e përdoruesit

Përdorimi i kundërligjshëm i kësaj faqeje konsiderohet shkelje ligjeve që mund të zbatohen Kjo do të thotë që ndërsa përdorni shërbimin tonë, ju e keni të ndaluar:

• Postoni ose transmetoni çdo informacion të paligjshëm, kërcënues, abuziv, shpifës, të turpshme, shpifëse, fyese, pornografike, të pahijshme, profane ose ndryshe kundërshtuese të çdo lloji, duke përfshirë pa kufizime çdo transmetim që përbën ose sjellje inkurajuese që do të përbënte një vepër penale, të lindë te përgjegjësia civile ose shkelet ndryshe ligji.

• Ju nuk mund të pasqyroni asnjë prej përmbajtjeve nga kjo faqe në një faqe tjetër në internet ose në ndonjë media tjetër, ose të kufizoni ose pengoni çdo përdorues tjetër që të përdorë dhe shijojë faqen tonë.

QEP-i rezervon të drejtën e vendimit përfundimtar për atë që përbën abuzim.

QEP-i nuk lejon që asnjë nga përmbajtjet e mëposhtme, ose lidhjet me një përmbajtje të tillë, të botohet në Shërbim:

• Përmbajtja e një natyre pornografike, seksuale të qartë ose të dhunshme.

• Përmbajtja e një natyre të paligjshme (përfshirë materialin e vjedhur nga e drejta e autorit).

• Përmbajtja me qëllimin e vetëm për të shkaktuar dëm ose nxitje të urrejtjes, ose përmbajtje që mund të konsiderohet në mënyrë të arsyeshme si shpifje ose shpifje.

• Sitet e pirateruara të programeve, përfshirë programe plasaritëse ose arkivash të programeve plasaritëse.

Një shkelje e kësaj politike mund të shkaktojë anulimin e shërbimit pa kthim për përdoruesin e fundit.

Për më tepër, Qendra për Edukim dhe Përparim nuk lejon asnjë nga sa vijon:

• Përdoruesit nuk mund ta përdorin Shërbimin vetëm si një server të ruajtjes në distancë.

• Përdoruesit nuk mund të hyjnë në Shërbim përmes metodave të automatizuara. Përdorimi i robotëve ose i një kodi tjetër kompjuterik që e quan Shërbimin, përveç rasteve kur lejohet shprehimisht, është absolutisht i ndaluar.

• Përdoruesit nuk mund të dërgojnë mesazhe të pakërkuara (të njohura gjithashtu si Junk Mail ose SPAM).

• Përdoruesit nuk u lejohet që me vetëdije të lejojnë një uebfaqe tjetër ose server pritës të lidhen me skedarët e përmbajtjes të ruajtur në serverët e QEP-it. Përdoruesit që konsiderohet se përdorin serverin tonë vetëm si një server ruajtës në distancë do të përjetojnë mbylljen e llogarive të tyre dhe do të heqin të gjithë skedarët e lidhur me llogarinë e tyre përgjithmonë.

Zgjedhja përfundimtare nëse një llogari është në kundërshtim me ndonjë prej këtyre politikave është në diskrecionin e vetëm të QEP apo partnerit që ne e caktojmë.

Një llogari e vlefshme softuerite (SaaS) apo faqes së QEP, mund të krijohet dhe mirëmbahet vetëm nga një Përdorues i cili siguron plotësisht informacione personale të vlefshme në lidhje me Përdoruesin në procesin e regjistrimit. Për të mbajtur një llogari të vlefshme, Përdoruesi duhet të azhurnojë rregullisht informacionin e tillë për të siguruar saktësinë e tij, dhe Përdoruesi duhet të respektojë gjithmonë kushtet e kësaj Marrëveshjeje.

Përdoruesit nuk i është dhënë një licencë ose ndonjë e drejtë tjetër për të ruajtur ndonjë prej Shërbimeve (përfshirë ndonjë pjesë të softuerit ose dokumentacionit) në ndonjë kompjuter ose pajisje tjetër, ose kopjoni ose përdorni ndryshe informacione të tilla për të krijuar vepra derivative.

Praktikat e përgjithshme në lidhje me përdorimin dhe ruajtjen

Ju e pranoni që ne mund të fillojmë praktika të përgjithshme dhe kufizime në lidhje me përdorimin e Shërbimit, si dhe hapësirën maksimale të diskut ose bandës, që do të zgjidhen në serverët tanë në emrin tuaj. Ne mund të insistojmë në këto kufizime duke kufizuar vetë programin, ose duke ju kontaktuar juve dhe duke ju kërkuar që të kufizoni përdorimin ose të azhurnoni paketën tuaj nëse shfrytëzimi juaj i internetit konsiderohet se është jashtë rrezes normale të përdorimit.

Ju pranoni që QEP-i nuk ka përgjegjësi ose përgjegjësi për fshirjen ose dështimin për të ruajtur ndonjë të dhënë, ose përmbajtje tjetër të mirëmbajtur ose transmetuar nga Shërbimi. Ne përdorim shumë praktika të mira për të mbështetur të gjithë përmbajtjen, megjithatë, në ngjarjen e pamundur Përmbajtja humbet për shkak të mosfunksionimit të të dhënave, pajisjeve kompjuterike ose softuerit, ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet më të mira për të rikuperuar përmbajtjen.

Monitorimi dhe Zbulimi

Të gjitha aktivitetet që ndodhin në sistemin e QEP të ofruar për përdorim në këtë faqe mund të monitorohen, regjistrohen dhe ekzaminohen nga çdo person i autorizuar, përfshirë edhe zbatimin e ligjit. Në përgjithësi, QEP apo partneri ynë Albasoft nuk monitoron Përdoruesit e saj, faqet e internetit ose aktivitetet për të përcaktuar nëse ata janë në përputhje me këto Kushte. Sidoqoftë, kur dhe nëse QEP bëhet i vetëdijshëm për ndonjë shkelje të këtyre kushteve, QEP mund të ndërmarrë ndonjë veprim të ligjshëm, dhe në rast të aktivitetit të paligjshëm, do të ndërmarrë veprime, për të ndaluar ose korrigjuar një shkelje të tillë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mbyllja e një faqe në internet, duke mohuar mundësinë e përdorimit të Shërbimeve.

• Cookies janë ruajtur në kujtesën e shfletuesit tuaj, por ato mund të refuzohen duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit tuaj.

• Refuzimi i cookies mund t'ju pengojë të përfitoni plotësisht nga Shërbimi ynë ose kjo faqe në internet.

Lidhje në faqet e tjera

• Uebfaqja QEP mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera.

• Këto faqe të lidhura janë për lehtësinë tuaj, dhe ju qaseni atyre në rrezikun tuaj.

• Ne nuk mund të jemi përgjegjës për përmbajtjen, sigurinë ose praktikat e intimitetit të faqeve të tjera.

• Ju lutemi lexoni deklaratat e intimitetit të këtyre vendeve para se të ndani informacione me ta.

Ne e zbatojmë politikën tonë të intimitetit në mënyrë rigoroze.

Çdo person që përdor faqen e internetit të QEP pajtohet me sa vijon:

Dizajni, struktura dhe e gjithë përmbajtja e saj i nënshtrohen të drejtës së autorit me të gjitha të drejtat e mbrojtura dhe pasojat juridike dhe i përkasin QEP.

Kopjimi i cilës do pjesë të faqes së internetit të QEP nuk ju jep të drejta mbi ndonjë material ose softuer. Ju nuk mund të: riprodhoni plotësisht ose pjesërisht, të përcillni në mënyrë elektronike ose në ndonjë mënyrë tjetër, të ndryshoni, krijoni linqe për në këtë faqe interneti ose të përdorni këtë faqe interneti për qëllime publike ose komerciale pa lejen paraprake me shkrim të QEP.

Këto rregulla vlejnë për përdoruesit tanë individual ekzistues, të mëparshëm dhe të ardhshëm.

Ne i ndajmë informacionet tuaja personale me palët e treta tek të cilët kemi besim në mënyrë që t'ju ofrojmë shërbimet tona, si më poshtë:

(a) të sigurojë përmbajtje të përbashkët dhe shërbimet tona (p.sh. regjistrimi, koordinimi i llogarive të anëtarësimit etj.). Informacioni i dhënë në regjistrimin tuaj, nëse lidhni emailin tuaj në llogarinë tënde në faqen tonë. Të dhënat në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimit tonë dhe shërbimeve tjera. Qëllimi i kësaj praktike është të sigurojë një përmbajtje të përbashkët dhe një shërbim më të mirë nga ne dhe grupi, dhe t'ju lejojë të shijoni përfitimet e ekosistemit.

(b) Përdoruesit të fundit të softuerit (SaaS) faqes sonë të internetit dhe Palët e Tjera: Ne mund t'iu zbulojmë informacionet tuaja ofruesve të shërbimeve dhe palëve të tjera të treta nën kontratë të cilët ndihmojnë t'ju ofrojnë juve dhe të tjerëve Shërbimet tona në emër tonë ose shërbimet e tjera të ofruara nga palët e treta përmes Shërbimeve tona (të tilla si, por pa u kufizuar në, hetime mashtrimi dhe spam, përpunimi i pagesave, analitika e faqeve dhe operacionet, ofrimi i veçorive të veçanta të partneritetit në shërbimin tonë).

(d) Ligjor: Ne mund t'ua zbulojmë informacionin tuaj organeve të zbatimit të ligjit, agjencive qeveritare ose palëve të treta të autorizuara, si përgjigje ndaj një kërkese të verifikuar në lidhje me akte terroriste, hetime kriminale ose aktivitete të pretenduara të paligjshme ose ndonjë aktivitet tjetër që mund të ekspozojë ne, ju ose ndonjë përdorues tjetër, ndaj përgjegjësisë ligjore.

Aplikacioni ynë mund të përmbajë lidhje me uebfaqe të tjera të palëve të treta ose ju mund të përdorni Aplikimet nga një sit i palëve të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e këtyre vendeve të palëve të treta.

Ne e dimë që siguria është e rëndësishme për përdoruesit tanë dhe ne kujdesemi për sigurin e informacionit tuaj. Ne ruajmë masa teknike, fizike dhe administrative të sigurisë për të mbrojtur sigurinë e informacionit tuaj personal nga humbja, keqpërdorimi, qasja e paautorizuar, zbulimi ose ndryshimi. Disa nga masat mbrojtëse që ne përdorim përfshijnë firewalls, kriptimin e të dhënave, kontrollet e hyrjes fizike në qendrat tona të të dhënave dhe kontrollet e autorizimit të hyrjes së informacionit. Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj gjithashtu: është përgjegjësia juaj të siguroni që informacioni juaj personal të jetë i saktë dhe se fjalëkalimi (t) dhe informacioni i regjistrimit të llogarisë tuaj janë të sigurta dhe nuk ndahen me palët e treta.

Cookies dhe teknologjitë përcjellëse

Kur vizitoni Aplikacionin dhe / ose Uebfaqen tonë, ne dhe partnerët tanë të biznesit mund të përdorim cookie dhe ndjekje të tjera.

KONTAKTO:

Për çështje gjuhësore, vërejtje, komente, fjalët që i mungojnë, etj.:

info@gjuhashqipe.com

Për çështjet që kanë të bëjnë me Qendrën për Edukim dhe Përparim:

info@qepks.com

+383 (0) 44 318 282

www.gjuhashqipe.com

List of videos
Raporto gabimet
Raporto